sunLoadingImage
whowedImag
decoration left 1
decoration left 2
transhome
transprojects
transgallery
transarticles
decoration rigth
English
Українська
Show/Hide search bar
black cat logo variable logo
[20 Січ 2013]

Використання Uniform Buffer Objects та Shader Uniform Blocks в OpenGL

Uniform Buffer Object (UBO) - буферний об'єкт, який використовується для встановлення значень групи uniform змінних (uniforms block) в GLSL шейдерах. Перша перевага UBO в тому, що такий буфер дозвляє встановити одразу багато значень uniform змінних. Це швидше ніж перемикання кожної uniform змінної поодинці. Друга перевага Uniform Buffer Object в тому, що UBO можна приєднати до багатьох шейдерних програм, і кожна шейдерна програма буде звертатися до тих самих даних. Тож замість встановлення uniform значень для кожної шейдерної програми, можна встановити один раз значення UBO, і всі підєднані шейдери будуть мати доступ до актуальних даних. Третя перевага в тому, що UBO дозволяє зберегти в ньому більшу кількість інформації ніж можна зберегти в простих uniform змінних.
Uniforms blocks в GLSL оголошується наступним чином:
uniform testUniformBlock1 {
   bool refUse;
   vec2 refPosition;
   float refRotation;
};
В такому випадку звертатися до значень в шейдері можна просто refUse, і тд.
Також uniform блок можна оголосити з явним імям:
uniform testUniformBlock2 {
   bool refUse;
   vec2 refPosition;
   float refRotation;
} uniBlock;
В цьому випадку в шейдері потрібно звертатися до полів uniBlock.refUse, а в OpenGL - testUniformBlock2.refUse.
Обмеженням uniform блоків та Uniform Buffer Object є те, що не можна до них включити samplers.
Розміщення даних в Uniform Buffer Object
Щоб заповнити Uniform Buffer Object потрібно дізнатися, як правильно записати дані в буфер. В GLSL є правила щодо того, як значення в uniform блоку повинні бути збережені в лінійній ділянці памяті буфера. Наприклад, вектор з трьох float значень (vec3) повинен починатися в памяті з вирівнюванням в 16 байт, а не 12 і тп. Для блоку uniform значень можна задати правило розміщення в памяті. Це робиться з допомогою наступної модифікації оголошення uniform блоку.
layout(std140) uniform testUniformBlock { ... }
В дужках вказується правило по якому проводиться розміщення змінних. Можливими є наступні значення:
 • shared - по замовчуванню. Блок може використовуватися в багатьох шейдерних програмах.
 • packed - розміщення в памяті оптимізоване і залежить від шейдера. Використання в багатьох шейдерних програмах не дозволене.
 • std140 - формат, для якого відомі правила розміщення. Встановивши цей формат можна вручну розрахувати позиції кожної змінної в буфері, і не робити запитів до шейдера. Можна використовувати в багатьох шейдерних програмах.
 • Додаткові модифікатори визначають як зберігаються в памяті матриці:
 • row_major - матриці зберігають в памяті по рядкам.
 • column major - матриці розміщаються в памяті по стовбцям.
 • Для shared та packed форматів необхідно зробити запит з OpenGL до шейдера про розміщення кожної змінної uniform блока відносно початку блока.
  Можна оголосити формат для усіх блоків uniform, що будуть далі у шейдері таким чином:
  layout(std140) uniform;
  Якщо використовується формат std140, то позицію кожної змінної в памяті можна розрахувати вручну. Змінні можуть починатися в пам'яті тільки на байті, порядковий номер якого є множником значення вирівнювання для змінної. Далі наведено правила типів даних в GLSL:
 • float, bool, int, uint - розмір і вирівнювання рівні розміру бaзового типу скаляра, наприклад sizeof(GLfloat)
 • vec2, ivec2, bvec2 - розмір і вирівнювання рівні базавому типу * 2
 • vec3, vec4, ivec3, ivec4, etc - розмір і вирівнювання рівні базовому типу * 4
 • Масиви (float[3]) - розмір і вирівнювання рівні розміру базового типу округленого до розміру vec4. Таким чином навіть елементи GLboolean, які займають один байт, в GLSL масиві будуть займати по 16 байт. Вирівнювання (можливий початок) масиву також рівне розміру vec4. Розмір масиву рівний вирівнюванню елемента масиву помноженого на кількість елементів в масиві.
 • Матриці (mat4) - Кожен рядок (чи стовпець) трактується як вектор і використовує попередні правила. Вектора не тісно спаковані. Можна дістати значення GL_UNIFORM_MATRIX_STRIDE - відстань від початку одного вектора в матриці до початку наступного.
 • Для того, щоб правильно використовувати один UBO в багатьох шейдерах - uniform блоки повинні мати однакову структуру і розміщення в памяті.
  Звязка Uniform Buffer Object і Uniforms Block
  Uniform блоки в GLSL повинні бути звязані Uniform Buffer Objects в OpenGL. Кожен блок може бути привязаний до певного UBO. Декілька різних блоків з різних шейдерів можуть бути привязані до одного і того самого буфера. Замість привязки до буфера можна використовувати точки привязки. Буфер підєднюється до точки привязки, і блок підєдньється до тієї ж точки привязки. Таким чином може відбуватися зєднання блоків та буферів.
  // індекс точки привязки. Інші шейдера повинні використовувати цю ж точку привязки
  GLuint bindingPoint = 1;
  // дістати індекс uniforms block з шейдера
  GLuint blockIndex = glGetUniformBlockIndex(shaderProgram, "testUniformBlock");
  // привязати блок до точки привязки
  glUniformBlockBinding(shaderProgram, blockIndex, bindingPoint);

  // створити новий буфер, який буде Uniform Buffer Object
  GLuint buffer;
  glGenBuffers(1, &buffer);
  glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, buffer);
  // привязати буфер до точки привязки
  glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, bindingPoint, buffer);
  Один UBO можна використовувати для багатьох різних uniform блоків. В такому разі привязку буфера до точок привязки треба робити через glBindBufferRange(). Дані повинні розміщуватися в буфері з врахуванням вирівнювання GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT.
  Обмеження Uniform Blocks
  Запит обмежень для Uniform Buffer Objects:
  GLint maxUniformBlockSize, maxUniformBlocksVertex, maxUniformBlocksVertex;
  // максимальний розмір uniform блоку
  glGetIntegerv(GL_MAX_UNIFORM_BLOCK_SIZE, &maxUniformBlockSize);
  // максимальна кількість uniform блоків в кожному шейдері (і для інших типів шейдерів)
  glGetIntegerv(GL_MAX_VERTEX_UNIFORM_BLOCKS, &maxUniformBlocksVertex);
  // вирівнювання даних при призвязці блока до точки привязки через glBindBufferRange()
  glGetIntegerv(GL_UNIFORM_BUFFER_OFFSET_ALIGNMENT, &maxUniformBlocksVertex);
  Наприклад, 14 блоків і максимальнай розмір блоку 16Кб, вирівнювання - 16 байт на Intel i7-4800MQ
  Приклад роботи з Uniform Buffer Object
  Припустимо, що в шейдері є наступний uniform block:
  uniform testUniformBlock
  {
     bool refUse;
     vec2 refPosition;
     float refRotation;
  };
  В наступному прикладі показано як дістати данні про uniform buffer та як підєднати до нього Uniform Buffer Object, і як заповнити UBO даними. Ps. Також необхідно перевірити, що шукані поля в uniform block дійсно існують. Так як у випадку, якщо змінна з uniforms block не використовується в шейдері, то компілятор видаляє її зі скомпільованого шейдера.
  GLuint uboBuffer;
  GLuint ubIndex;
  GLint uboSize;
  std::unique_ptr cpuBuffer;

  // дістаємо індекс uniform блока по імені
  ubIndex = glGetUniformBlockIndex(shaderProgram, "testUniformBlock");

  // дістаємо розмір uniform блока
  glGetActiveUniformBlockiv(shaderProgram, ubIndex,
                    GL_UNIFORM_BLOCK_DATA_SIZE, &uboSize);

  if(uboSize > 0)
  {
     // просто індекси для прикладу, відповідають змінним у uniform блоці
     enum Uniforms{ eRefPosition, eRefRotation, eRefUse, eNumUniformsInBlock };

     // значення, які мають бути записані в uniform блок
     GLfloat refPositionValue[] = { 1, 2 };
     GLfloat refRotationValue[] = { M_PI };
     GLboolean refUseValue[] = { true };

     // назви uniform змінних у uniform блоці
     const char * names[eNumUniformsInBlock] = {
              "refPosition", "refRotation", "refUse"
        };

     GLuint indices[eNumUniformsInBlock];
     GLint size[eNumUniformsInBlock];
     GLint offset[eNumUniformsInBlock];
     GLint type[eNumUniformsInBlock];

     // дістати індекси uniform змінних з блока
     // PS. Тут потрібно перевірити чи всі індекси знайдені і не рівні GL_INVALID_INDEX
     glGetUniformIndices(shaderProgram, eNumUniformsInBlock, names, indices);

     // дістати розмір усіх uniform змінних
     glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, eNumUniformsInBlock,
                       indices, GL_UNIFORM_SIZE, size);
     // дістати зсуви для усіх uniform змінних
     glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, eNumUniformsInBlock,
                       indices, GL_UNIFORM_OFFSET, offset);
     // дістати тип для усіх uniform змінних
     glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, eNumUniformsInBlock,
                       indices, GL_UNIFORM_TYPE, type);

     // тимчасовий буфер. Використовується для того, щоб сформувати UBO
     cpuBuffer = std::unique_ptr(new GLbyte[uboSize]);
     // записати дані у потрібних місцях
     memcpy(cpuBuffer.get() + offset[eRefPosition], &refPositionValue,
              size[eRefPosition] * sizeFromUniformType(type[eRefPosition]));
     memcpy(cpuBuffer.get() + offset[eRefRotation], &refRotationValue,
              size[eRefRotation] * sizeFromUniformType(type[eRefRotation]));
     memcpy(cpuBuffer.get() + offset[eRefUse],
              &refUseValue, size[eRefUse] * sizeFromUniformType(type[eRefUse]));

     // створити Uniform Buffer Object і скопіювати в нього дані
     glGenBuffers(1, &uboBuffer);
     glBindBuffer(GL_UNIFORM_BUFFER, uboBuffer);
     glBufferData(GL_UNIFORM_BUFFER, uboSize, cpuBuffer.get(), GL_STATIC_DRAW);
     // звязати Uniform Buffer Object і Uniform Block
     glBindBufferBase(GL_UNIFORM_BUFFER, ubIndex, uboBuffer);
  }

  // не забудьте видалити UBO glDeleteBuffers(1, &uboBuffer);
  Вивід усіх параметрів для Uniforms Blocks
  Наступний приклад виводить данні про усі uniform blocks у шейдері, і про усі uniform змінні у блоках.
  // дістати кількість uniform блоків в шейдері
  GLint numUniformBlocks;
  glGetProgramiv(shaderProgram, GL_ACTIVE_UNIFORM_BLOCKS, &numUniformBlocks);

  // дістати інформацію про кожен блок
  for(int uniformBlock=0; uniformBlock<numUniformBlocks; uniformBlock++)
  {
     // дістати довжину назви блока
     GLint nameLength;
     glGetActiveUniformBlockiv(shaderProgram, uniformBlock,
                          GL_UNIFORM_BLOCK_NAME_LENGTH, &nameLength);

     // дістати назву блока
     std::unique_ptr blockName(new GLchar[nameLength]);
     glGetActiveUniformBlockName(shaderProgram, uniformBlock,
                       nameLength, nullptr, blockName.get());

     Log::instance().log(qs("Uniform Block : ") + blockName.get());

     // дістати розмір блока в байтах
     GLint uboSize;
     glGetActiveUniformBlockiv(shaderProgram, uniformBlock,
                                GL_UNIFORM_BLOCK_DATA_SIZE, &uboSize);
     Log::instance().log(qs(" Size : ") + qs::number(uboSize));

     // дістати кількість uniform змінних в блоці
     GLint numberOfUniformsInBlock;
     glGetActiveUniformBlockiv(shaderProgram, uniformBlock,
                          GL_UNIFORM_BLOCK_ACTIVE_UNIFORMS, &numberOfUniformsInBlock);
     Log::instance().log(qs(" Members : ") + qs::number(numberOfUniformsInBlock));

     // дістати індекси uniform зміних в блоці
     std::unique_ptr uniformsIndices(new GLint[numberOfUniformsInBlock]);
     glGetActiveUniformBlockiv(shaderProgram, uniformBlock,
                    GL_UNIFORM_BLOCK_ACTIVE_UNIFORM_INDICES, uniformsIndices.get());

     // дістати параметри кожної uniform змінної
     for(int uniformMember=0; uniformMember<numberOfUniformsInBlock; uniformMember++)
     {
        if(uniformsIndices[uniformMember] > 0)
        {
           // індекс змінної для якої виводимо інформацію
           GLuint tUniformIndex = uniformsIndices[uniformMember];

           uniformsIndices[uniformMember];
           GLint uniformNameLength, uniformOffset, uniformSize;
           GLint uniformType, arrayStride, matrixStride;

           // дістати довжину назви uniform змінної
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                       GL_UNIFORM_NAME_LENGTH, &uniformNameLength);
           // дістати назву uniform змінної
           std::unique_ptr uniformName(new GLchar[uniformNameLength]);
           glGetActiveUniform(shaderProgram, tUniformIndex, uniformNameLength,
                          nullptr, nullptr, nullptr, uniformName.get());

           // дістати зсув uniform змінної відносно початку uniform block
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                          GL_UNIFORM_OFFSET, &uniformOffset);
           // дістати розмір uniform змінної (кількість елементів)
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                          GL_UNIFORM_SIZE, &uniformSize);
           // дістати тип uniform змінної (розмір в байтах визначається з типу)
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                          GL_UNIFORM_TYPE, &uniformType);
           // зсув між початком елемента масиву до наступного елемента масиву
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                          GL_UNIFORM_ARRAY_STRIDE, &arrayStride);
           // зсув між векторним елементом матриці і наступним векторним елементом
           glGetActiveUniformsiv(shaderProgram, 1, &tUniformIndex,
                          GL_UNIFORM_MATRIX_STRIDE, &matrixStride);

           // Розмір uniform змінної в байтах
           GLuint sizeInBytes = uniformSize * sizeFromUniformType(uniformType)

           // вивести дані
           Log::instance().log(qs("- ") + uniformName.get());
           Log::instance().log(qs("size ") + sizeInBytes);
           Log::instance().log(qs("offset ") + qs::number(uniformOffset));
           Log::instance().log(qs("type ") + textFromUniformType(uniformType));
           Log::instance().log(qs("array stride ") + qs::number(arrayStride));
           Log::instance().log(qs("matrix stride ") + qs::number(matrixStride));
        }
        else
        {
           Log::instance().log(qs("- Bad uniform"));
        }
     }
  }
  Вивід інформації про попередній uniform block:
  Uniform Block : testUniformBlock
     Size : 32
     Members : 3
        - refUse
           size 1
           offset 0
           type GL_BOOL
        - refPosition
           size 8
           offset 8
           type GL_FLOAT_VEC2
        - refRotation
           size 4
           offset 16
        type GL_FLOAT
  Розрахунок розміру uniform змінної
  GLuint sizeFromUniformType(GLint type)
  {
     GLuint s;
     
     #define UNI_CASE(type, numElementsInType, elementType) \
        case type : s = numElementsInType * sizeof(elementType); break;

     switch(type)
     {
        UNI_CASE(GL_FLOAT, 1, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_VEC2, 2, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_VEC3, 3, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_VEC4, 4, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_INT, 1, GLint);
        UNI_CASE(GL_INT_VEC2, 2, GLint);
        UNI_CASE(GL_INT_VEC3, 3, GLint);
        UNI_CASE(GL_INT_VEC4, 4, GLint);
        UNI_CASE(GL_UNSIGNED_INT, 1, GLuint);
        UNI_CASE(GL_UNSIGNED_INT_VEC2, 2, GLuint);
        UNI_CASE(GL_UNSIGNED_INT_VEC3, 3, GLuint);
        UNI_CASE(GL_UNSIGNED_INT_VEC4, 4, GLuint);
        UNI_CASE(GL_BOOL, 1, GLboolean);
        UNI_CASE(GL_BOOL_VEC2, 2, GLboolean);
        UNI_CASE(GL_BOOL_VEC3, 3, GLboolean);
        UNI_CASE(GL_BOOL_VEC4, 4, GLboolean);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT2, 4, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT3, 9, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT4, 16, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT2x3, 6, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT2x4, 8, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT3x2, 6, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT3x4, 12, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT4x2, 8, GLfloat);
        UNI_CASE(GL_FLOAT_MAT4x3, 12, GLfloat);
        default : s = 0; break;
     }
     return s;
  }
  Вивід назви типу uniform змінної
  qs textFromUniformType(GLint type)
  {
     qs s;
     switch(type)
     {
     case GL_FLOAT : s = "GL_FLOAT"; break;
     case GL_FLOAT_VEC2 : s = "GL_FLOAT_VEC2"; break;
     case GL_FLOAT_VEC3 : s = "GL_FLOAT_VEC3"; break;
     case GL_FLOAT_VEC4 : s = "GL_FLOAT_VEC4"; break;
     case GL_INT : s = "GL_INT"; break;
     case GL_INT_VEC2 : s = "GL_INT_VEC2"; break;
     case GL_INT_VEC3 : s = "GL_INT_VEC3"; break;
     case GL_INT_VEC4 : s = "GL_INT_VEC4"; break;
     case GL_UNSIGNED_INT : s = "GL_UNSIGNED_INT"; break;
     case GL_UNSIGNED_INT_VEC2 : s = "GL_UNSIGNED_INT_VEC2"; break;
     case GL_UNSIGNED_INT_VEC3 : s = "GL_UNSIGNED_INT_VEC3"; break;
     case GL_UNSIGNED_INT_VEC4 : s = "GL_UNSIGNED_INT_VEC4"; break;
     case GL_BOOL : s = "GL_BOOL"; break;
     case GL_BOOL_VEC2 : s = "GL_BOOL_VEC2"; break;
     case GL_BOOL_VEC3 : s = "GL_BOOL_VEC3"; break;
     case GL_BOOL_VEC4 : s = "GL_BOOL_VEC4"; break;
     case GL_FLOAT_MAT2 : s = "GL_FLOAT_MAT2"; break;
     case GL_FLOAT_MAT3 : s = "GL_FLOAT_MAT3"; break;
     case GL_FLOAT_MAT4 : s = "GL_FLOAT_MAT4"; break;
     case GL_FLOAT_MAT2x3 : s = "GL_FLOAT_MAT2x3"; break;
     case GL_FLOAT_MAT2x4 : s = "GL_FLOAT_MAT2x4"; break;
     case GL_FLOAT_MAT3x2 : s = "GL_FLOAT_MAT3x2"; break;
     case GL_FLOAT_MAT3x4 : s = "GL_FLOAT_MAT3x4"; break;
     case GL_FLOAT_MAT4x2 : s = "GL_FLOAT_MAT4x2"; break;
     case GL_FLOAT_MAT4x3 : s = "GL_FLOAT_MAT4x3"; break;
     default : s = "Unknown"; break;
     }
     return s;
  }
  Заповнення uniform block з форматом std140
  // Uniform block
  layout (std140) uniform testUniformBlock
  {
     bool refUse;
     vec2 refPosition;
     float refRotation;
  };

  // розрахунок розміщення змінних в uniform block з форматом std140
  bool refUse;
     curpos = 0; // це перший елемент, на початку буфера
     pos = 0; // це перший елемент, на початку буфера
     size = 1; // sizeof(GLboolean)
     align = 1; // sizeof(GLboolean)

  vec2 refPosition;
     curpos = 1; // поточна позиція після попередньої змінної
     align = 8; // 2 * sizeof(GLfloat)
     size = 8; // 2 * sizeof(GLfloat)
     pos = 8; // позиція 1 не підходить, не ділиться на 8, вирівнюємо до 8

  float refRotation;
     curPos = 16; // поточна позиція після попередньої змінної
     align = 4; // 1 * sizeof(GLfloat)
     size = 4; // 1 * sizeof(GLfloat)
     pos = 16; // позиція 16 підходить, так як ділиться на align
  ==================================
  TotalSize = 16 + 4 = 20;

  // записуємо дані в буфер
  GLbyte buffer[TotalSize];
  memcpy(buffer + 0, &refUseValue, sizeof(GLboolean) * 1);
  memcpy(buffer + 8, &refPositionValue, sizeof(GLfloat) * 2);
  memcpy(buffer + 16, &refRotationValue, sizeof(GLfloat) * 1);  Sun and Black Cat- Ігор Дихта (igor dykhta email) © 2007-2014