sunLoadingImage
whowedImag
decoration left 1
decoration left 2
transhome
transprojects
transgallery
transarticles
decoration rigth
English
Українська
Show/Hide search bar
black cat logo variable logo
[27 Сер 2012]

Розмиття кубічної текстури

В цьому уроці показано як з допомогою шейдера розмити кубічну текстуру. Розмита кубічна текстура може знадобитися для освітлення базованого на зображеннях (image-bases lighting), в методі environmental mapping для симуляції дзеркальних і прозорих поверхонь та в інших ефектах.
Розмиття кубічної текстури не є таким простим, як розмиття двовимірної текстури. Потрібно враховувати текселі з різних граней шести текстур, які входять до кубічної текстури. В image-based lighting для розрахунку дифузної карти освітлення потрібно для кожного текселя вихідної розмитої текстури розрахувати середнє зважене значення з усіх текселів вхідної текстури, які знаходяться у півкулі, яка орієнтована вздовж нормалі. Для карти відбитого освітлення може знадобитися розмиття з врахуванням тільки невеликої кількості текселів, які знаходяться в конусі, орієнтованому вздовж нормалі. На зображенні показано, що мається на увазі:
Напрями семплінгу для розрахунку розмитого кольору тексeля
 • Сфера - усі напрямки для яких потрібно розрахувати зважений колір (розмита cubemap)
 • Зелені стрілки - базовий напрям для якого робиться розмиття в текселі
 • Конус/півкуля - напрямки, які використовуються для знаходження розмитого значення
 • Куб - вхідна кубічна текстура
 • В більшості випадків недоречно обробляти усі текселі вхідної кубічної текстури, що потрапляють у конус/півкулю. Припустимо, що вхідна текстура має ширину в 1024 текселі. Тоді для розмиття з врахуванням цілої півкулі потрібно зробити більше трьох міліонів вибірок з текстури для кожного вихідного текселя. При цьому якщо вихідна текстура має ширину всього лиш 32 текселі, то потрібно повторити операцію розмиття шість тисяч разів, що в сумі дасть 18 міліардів вибірок з кубічної текстури. Це може зайняти доволі багато часу. Якщо точність не є обовязковою, то можна враховувати лише малу частину текселів, які рівномірно розподілені в конусі/півкулі. Звичайно, такий семплінг може пропустити малі і дуже яскраві джерела світла, які можуть істотно змінити вміст кубічної текстури, якщо б вони були враховані.
  Напрями в яких необхідно зробити вибірку з початкової кубічної текстури можна зберегти в двовимірній текстурі (схожій до карти нормалей). Передавши текстуру в фрагментний шейдер, можна з допомогою кожного напрямку провести вибірку з вхідної кубічної текстури, і потім знайти середнє значення з повернених значень. Напрямки в текстурі зберігаються в просторі дотичних і можуть бути використані будь-яким фрагментом. Але для семплінгу кубічної текстури необхідно перетворити напрямок у простір сцени. Для того щоб перетворити напрям з простору дотичних у простір сцени необхідно сформувати матрицю повороту з нормалі, дотичної та бідотичної. Дотична і бідотична повинні бути передані в вершинний шейдер як атрибути вершини.
  Генерація текстури з напрямками
  Для того, щоб згенерувати текстуру з напрямками, можна спроектувати рівномірно розміщені точки двовимірної сітки на півкулю. Для цього потрібно перевести картезіанські двовимірні координати в сферичну систему координат, а потім сферичні координати в тривимірні картезіанські.
  Проекція двовимірних координат на одиничному квадраті на півкулю
  На зображені показано, як інтерпретується двовимірний квадрат. Спочатку двовимірні координати переводяться з меж [0, 1] в межі [-1, 1].
  Сферичні координати задаються через трійку значень r, theta і phi. Радіус r у нашому випадку рівний 1, так як ми працюємо з нормалізованими напрямками.
  Кут theta - кут між перпендикулярним до поверхні напрямком Z і шуканим напрямком. Для визначення theta, двовимірний простір ділиться на чотири сектора вздовж осей X, Y, -X і -Y. В кожному секторі проекція точки на вісь сектора інтерпретується як sin(theta).
  Кут phi - кут навколо осі Z починаючи від осі X. Кут визначається через функцію atan2(x, y).

  Коли визначені сферичні координати для точки на двовимірному квадраті, сферичні координати переводяться у тривимірний простір за формулами:
 • x = cos(phi) * sin(theta);
 • y = sin(phi) * sin(theta);
 • z = cos(theta);
 • Текстура з напрямами
  Це і є шуканий напрямок, який відповідає точці на одиничному квадраті. Наступні функції виконують це перетворення.
  Перетворення 2D картезіанських координат в сферичні координати
  Функція для для знаходження напрямку вибірки в півкулі з точки на одиничному квадраті:
  glm::vec3 mapToHemisphere(const glm::vec2 & point, float maxVertAngle = M_PI/2)
  {
     // точка на двовимірному квадраті [0, 1] для якої потрібно знайти напрям
     glm::vec2 in = point;

     // перевід координат точки в межі [-1, 1]
     in = in * 2.0f - 1.0f;

     // перпендикулярний напрямок
     if(in.x == 0 && in.y ==0)
     {
        // в просторі дотичних перпендикулар орієнтований вздовж Z
        return glm::vec3(0, 0, 1);
     }

     // розрахунок відхилення від перпендикуляра в межах [0, 1]
     float sinTheta;
     if(in.y > -in.x) // над лінією y=-x
     {
        if(in.y < in.x) // під лінією y=x
        {
           sinTheta = in.x;
        }
        else // над лінією y = x
        {
           sinTheta = in.y;
        }
     }
     else // під лінією y=-x
     {
        if(in.y > in.x) // над лінією y=x
        {
           sinTheta = -in.x;
        }
        else // під лінією y = x
        {
           sinTheta = -in.y;
        }
     }

     // визначити кут theta - відхилення від вертикальної осі
     float theta = asinf(sinTheta);
     // масштабування кута. По замовчуванню theta лежить в межі [0, M_PI/2]
     theta *= maxVertAngle/(M_PI/2);

     // нормалізований напрям в 2D
     in = glm::normalize(in);
     // визначити кут навколо вертикальної осі
     float phi = atan2(in.y, in.x);

     // визначити напрям переводячи сферичні координати в картезіанські
     glm::vec3 out;
     out.x = cos(phi) * sin(theta);
     out.y = sin(phi) * sin(theta);
     out.z = cos(theta);
     return out;
  }
  Функція створює та наповнює текстуру напрямками в просторі дотичних:
  std::unique_ptr getHemisphereNormalsTexture(int size, float hemiAngle)
  {
     // виділення памяті для даних текстури
     int components = 3;
     std::unique_ptr data(new GLubyte[components * size * size]);

     // зсув в пів текселя
     float base = 0.5 / size;
     // розрахувати напрям для кожного текселя в текстурі
     for(int x=0; x    {
        // позиція на 2D квадраті вздовж осі X
        float xx = float(x)/size;
        for(int y=0; y       {
           // позиція на 2D квадраті вздовж осі Y
           float yy = float(y)/size;

           // дістати напрям вибірки для текселів
           glm::vec3 res = MathUtilities::mapToHemisphereComplex(glm::vec2(xx + base,
                    yy + base), hemiAngle);

           // розміщення пікселя в текстурі
           int offset = x * components + y * size * components;

           // записати напрям в текстуру, перевівши компоненту в межі [0, 255]
           data[offset++] = (res.x + 1.0f)/2.0f * 255;
           data[offset++] = (res.y + 1.0f)/2.0f * 255;
           data[offset++] = (res.z + 1.0f)/2.0f * 255;
        }
     }

     // створити OpenGL текстуру і заповнити її даними
     std::unique_ptr tex(new Texture2D());
     tex->setup(size, size, GL_RGB, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, data.get());
     return std::move(tex);
  }
  Шейдер для розмиття кубічної текстури
  Потрібно зробити наступні налаштування перед рендерінгом:
 • Проводиться рендерінг в вихідну кубічну текстуру (розмиту).
 • Об'єкт, що рендериться - сфера.
 • Камера розміщена всередині сфери. Fov = 90 градусів. Aspect ratio = 1.
 • Рендерінг проводиться шість разів. Кожного разу камера орієнтована вздовж іншої осі.
 • В шейдер передається текстура, яку необхідно розмити, а також текстура з напрямами.
 • Вершинний шейдер просто передає нормаль та дотичну у фрагментний шейдер.
  В фрагментному шейдері кожен напрям з текстури напрямків перетворюється з простору дотичних у простір сцени. Проводиться семплінг кубічної текстури через напрям в координатах сцени. Колір додається до змінної-акумулятора. Після проведення усіх семплів визначається середній колір, який записується в поточний тексель розмитої текстури (в яку проводиться рендерінг).
  Вершинний шейдер для розмиття кубічної текстури:
  #version 330

  // атрибути
  layout(location = 0) in vec3 i_position; // xyz - position
  layout(location = 1) in vec3 i_normal; // xyz - normal
  layout(location = 3) in vec4 i_tangent; // xyz - tangent, w - handedness

  // матриці
  uniform mat4 u_modelViewProjectionMat;
  uniform mat3 u_normalMat;

  // дані для фрагментного шейдера
  out vec3 o_worldNormal;
  out vec3 o_worldTangent;
  out float o_handedness;

  void main(void)
  {
     // позиція вершини в екранних координатах
     gl_Position = u_modelViewProjectionMat * vec4(i_position, 1);

     // перетворити нормаль та дотичну в світовий простір
     o_worldNormal = normalize(u_normalMat * i_normal);
     o_worldTangent = normalize(u_normalMat * i_tangent.xyz);
     o_handedness = i_tangent.w;
  }
  Фрагментний шейдер для розмиття кубічної текстури:
  #version 330

  // дані з вершинного шейдера
  in vec3 o_worldNormal;
  in vec3 o_worldTangent;
  in float o_handedness;

  // текстура, яку треба розмити
  layout(location = 0) uniform samplerCube u_colorTexture;
  // текстура з напрямами для розмивання
  layout(location = 1) uniform sampler2D u_normalsTexture;

  // розмір текстури з напрямами
  uniform vec2 u_normalTextureDimensions;

  // колір у фреймбуфер
  out vec4 resultingColor;

  void main(void)
  {
     // знормалізувати нормаль та дотичну після інтерполяції
     vec3 N = normalize(o_worldNormal);
     vec3 T = normalize(o_worldTangent);

     // відтворити ортогональність дотичної
     T = T - N * dot(N, T);
     // розрахувати бідотичну
     vec3 B = cross(N, T) * o_handedness;

     // зсув розміром в тексель
     vec2 texStep = vec2(1.0, 1.0) / u_normalTextureDimensions;
     // зсув розміром з пів текселя
     vec2 texOffset = vec2(0.5, 0.5) / u_normalTextureDimensions;

     // матриця для трансформації з простору дотичних в простір сцени
     mat3 toWorldSpace = mat3(T, B, N);

     // змінні для акумуляції кольору
     vec3 accumulatedColor = vec3(0, 0, 0);
     float accumulatedWeight = 0;

     // для кожного напряму в текстурі з напрямами
     for(float x=0; x < u_normalTextureDimensions.x; x+=1)
     {
        for(float y=0; y < u_normalTextureDimensions.y; y+=1)
        {
           // текстурні координати для вибірки з текстури напрямків
           vec2 texCoords = texOffset + texStep * vec2(x, y);

           // напрямок з текстури напрямків (простір дотичних)
           vec3 NT = normalize(texture(u_normalsTexture, texCoords).rgb * 2.0 - 1.0);

           // перетворення напряму в простір сцени
           vec3 NW = normalize(toWorldSpace * NT);

           // вибірка кольору через знайдений напрям
           vec3 sampleColor = texture(u_colorTexture, NW).rgb;

           // для дифузної карти - зваження впливу через напрям на базову нормаль
           float weight = dot(NW, N);

           // додати та зважити колір
           accumulatedColor += sampleColor * weight;
           accumulatedWeight += weight;
        }
     }

     // зберегти середній колір
     resultingColor.xyz = accumulatedColor / accumulatedWeight;
     resultingColor.a = 1;
  }  Sun and Black Cat- Ігор Дихта (igor dykhta email) © 2007-2014